Рівень 7

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 7» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
 • розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;
 • вибирають необхідну інформацію з прослуханого.
 • Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.
 • Монологічне мовлення :

 • висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;
 • роблять стислі пояснення до плану або ідеї
 • ;

 • розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження. Обсяг висловлювання — не менше 16 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;
 • беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
 • беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.
 • Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики.
 • Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

  Читання:

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — не менше 700 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • передають у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;
 • письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;
 • описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 16 речень).